ตลาดติด 265 ราย กระจาย5 จังหวัด

สูตรอาหาร

ข้อมูลจาก พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆากศูนย์บริหารสถานการณ์โ ค วิ ด 19 แถลงสถานการณ์ โ ค วิ ด ประจำวันที่ 11 ต.ค.64 ว่า วันนี้กรมควบคุมโ ร คมีการเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ

ที่จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 14 ต.ค. นี้ ซึ่งหากพวกเราช่วยกันประคับประคองสถานการณ์เป็นไปในทิศทางลดลง ก็จะเห็นการผ่อนคลายมากขึ้น

สำหรับวันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเ ชื้ อ 10,035 ราย จา กไป 60 ราย หา ยป่ ว ย 10,590 ราย รักษาตัว 110,265 ราย ผู้ ป่ ว ยหนักป อ ดอักเ ส บ ใช้เครื่องช่วยหายใจ และเ สี ยชี วิ ตแนวโน้มลดลงชัดเจน

สำหรับ 10 จังหวัดติดเ ชื้ อสูงสุด อยู่ในภาคใต้หลายจังหวัด สิ่งที่อยากเสนอ คือ คลัสเตอร์พบว่ามีคล้ายๆ กัน เช่น เชียงใหม่ ตลาดเมืองใหม่

ที่ อ.เมือง สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อค้าขายในตลาด 91 ราย กระจายไปยัง 6 คลัสเตอร์ 106 คน ครอบครัวคนค้าขายในตลาด ระบาดหลายอำเภอไปยังต่างจังหวัดด้วย การสอบสวนโ ร คพบการติดเ ชื้ อกลุ่มก้อนผู้ค้า แ ร งงาน เข็นผักผลไม้ในตลาด ลักษณะมีทั้งคนไทยและแ ร งง านต่างด้าว เดินจากแผงหนึ่งไปแผงหนึ่งการ ติดเ ชื้ อ กระจายวงกว้าง

ล่าสุดรายงาน 265 ราย จังหวัดประกาศปิดตลาดทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพแวดล้อม สอบสวนโ ร ค มีคนจากต่างจังหวัดมาติดเ ชื้ อตลาดนี้ กรมควบคุมโรคกำลังติดตามจะเป็นคลัสเตอร์ไปยังจังหวัดอื่นหรือไม่

ซึ่งผู้ติดเ ชื้ อจังหวัดอื่นๆ มี 10 ราย อยู่ใน 5 จังหวัด คือ กทม. ลำปาง ปทุมธานี กาญจนบุรี และระยอง คงต้องฝากจังหวัดที่ติดตามคนเดินทางจากพื้นที่เชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้จัดการตลาด ผู้ค้าผู้ขาย เมื่อพบระบาดเป็นคลัสเตอร์นอกจากปิดตลาดทำความสะอาดแล้ว จะทำ COVID Free Setting เพื่อให้ปลอดโ ค วิ ดด้วยการระดมตรวจ ATK ผู้ค้าผู้ให้บริการทั้งตลาด ระดมฉี ดวั ค ซี น

เจ้าของตลาดประกาศต้องฉี ด วั ค ซี นครอบคลุมเข็ม 1 ก่อนมาเปิดค้าขายแผงตัวเองได้ และจะตรวจ ATK ทุก 1 สัปดาห์